آخرین اخبارها و رویدادها کمیته ایمنی زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جهت اطلاع بیشتر از قوانین و مقررات ایمنی زیستی در ایران و سایر کشورهای عضو پروتکل و یا هرگونه اطلاعات در خصوص ایمنی زیستی و مواد زنده تراریخته به سایت زیر مراجعه فرمائید.

 http://bch.cbd.int

http://ir.biosafetyclearinghouse.net