آزمایشگاه پگاه تهران توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بررسی شد

سومین نشست کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون در سال جاری ، دوشنبه 29 اردیبهشت ، با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد

 

به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ، در این نشست مدارک و مستندات آزمایشگاه ها ( به شرح زیر ) بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارش ها و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

در نشست مذکور ، با صدور گواهینامه برای آزمایشگاههای پلی اتیلن کوثر (زمینه فعالیت : شیمی ) ، سیم و کابل کوثر ممتاز خراسان (زمینه فعالیت : برق ) ، گیتی آسا (زمینه فعالیت : شیمی ) ، مکانیک خاک مازندران ( زمینه فعالیت : ساختمان ) ،  پگاه تهران (زمینه فعالیت : غذایی و میکروبی ) ،  بوتیا صنعت کرمان ( زمینه فعالیت : شیمی ) ، دخانیات گیلان (زمینه فعالیت : شیمی ) ، دقت پویای نوین (زمینه فعالیت: کالیبراسیون ) ، افزایش دامنه شمول گواهینامه برای آزمایشگاه سنجشگران نیرو انرژی (زمینه فعالیت : کالیبراسیون ) و تمدید گواهینامه برای آزمایشگاههای پارس صحت آزمون (زمینه فعالیت : کالیبراسیون ) ، تنظیم (زمینه فعالیت : کالیبراسیون ) و مخازن آلیاژدار (زمینه فعالیت : متالورژی ) موافقت به عمل آمد.