آیا آبهای بسته بندی دارای تاریخ مصرف میباشند ؟

متن سوال:  آیا آبهای بسته بندی دارای تاریخ مصرف میباشند ؟

اگرچه تاریخ مصرف چاپ شده بر روی محصولات مذکور یکسال از زمان تولید میباشد ، لکن بطور معمول در خصوص زمان مصرف محصولات صنعت بسته بندی آب محدوده زمانی مشخصی که تابع استاندارد خاصی باشد وجود ندارد ، ذکر این نکته ضروریست که در صورت استفاده از مواد اولیه منطبق با استانداردهای صنایع غذایی و با کیفیت مطلوب ، میتوان آبهای بسته بندی را در صورت نگهداری در شرایط مناسب تا مدت بیش از یکسال مشروط به حفظ پلمب درب نگهداری و مصرف نمود .

منبع :انجمن آبهای اشامیدنی و معدنی ایران

به بالای صفحه بردن