اجباری شدن استاندارد پوره گوجه فرنگی

استاندارد ملی ایران به شماره 14341 تحت عنوان ” پوره گوجه فرنگی – ویژگی ها و روش هاي آزمون71 مشمول مقررات /12/ “که برمبناي هشتاد و هشتمین اجلاس شوراي عالی استاندارد مورخ 71/12/5مشمول استاندارد اجباري قرار گرفته در یکهزارو یکصدوبیست و یکمین اجلاس کمیته ملی مورخ 90/11/25 به تصویب رسیده که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی میگردد:

الزامات قانونی:

الف: تاریخ شروع اجرای اجباری استاندارد فوق از پانزدهم خرداد ماه ١٣٩٣ میباشد.

ب:نشانھ گذاري فرآورده ھایي كھ استاندارد آنھا اجباری شده با علامت استاندارد الزامی است و عرضه و فروش این فرآورده ھا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع میباشد.

پ:علامت گذاري فرآورده مشمول استاندارد اجباري مستلزم دریافت پروانھ كاربرد علامت استاندارد میباشد.

ت:اعطای پروانه کاربرد علامت استاندارد به واحد های تولیدی منوط به تامین شرایط عمومی تولید وانطباق كیفیت فرآورده با استاندارد مربوط میباشد.

ث:رعایت کلیه مقررات استاندارد های اجباری و سایر قوانین و مقررات جاری در مورد کالاهای وارداتی الزامي خواھد بود.

كلیھ اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استانھا بھ ادارات كل استاندارد استان مراجعھ نمایند.