ارزیابی بهترین مدل سینتیکی در خشک کردن لایه‌ای نازک کدوی سبز به روش جابجایی با هوای داغ

مقاله 8، دوره 12، بهار 1393، بهار 1393، صفحه 63-72  XMLاصل مقاله (1082 K)
نوع مقاله: مقاله علمی – پژوهشی
نویسندگان
1رضا فهیمی؛ 2بیژن عسکری  ؛ 3پوریا قره بگلو؛ 1پوریا فرزبود؛ 4فرهاد مختاری
1دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار، ایران
2مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار، ایران
3مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سراب، گروه علوم و صنایع غذایی، سراب، ایران
4پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده
مقدمه: در این تحقیق فرآیند خشک کردن لایه ای نازک کدوی سبز با استفاده از خشک کن آزمایشگاهی تحت جابجایی با هوای داغ، بررسی شد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر دما و سینتیک خشک کردن کدو و ارائه بهترین مدل ریاضی به منظور برازش تغییرات نسبت رطوبت به زمان بود.
مواد و روش ها: تمامی آزمون ها در سه سطح دمایی60، 70 و ℃80 و برش هایی با ضخامت 10 میلی متر در سه تکرار انجام شد. پس از ارزیابی سینتیکی نمونه های خشک شده با ضخامت های مختلف، این ضخامت به عنوان مناسب ترین انتخاب شد. در این پژوهش ده مدل ریاضی سینتیکی بر داده های تجربی برازش داده شد و ارزیابی مدل ها با چهار معیار ضریب تبیین، ریشه میانگین مربعات خطا، کاهش کای اسکوئر و خطای انحراف میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین قانون دوم فیک برای ارزیابی ضریب نفوذ موثر رطوبت و معادله آرنیوس جهت تعیین انرژی فعال سازی (Ea) استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که مدل هایلا و کلاک نسبت به سایر مدل ها به نحو مناسب تری مراحل خشک کردن لایه ای نازک کدوی سبز را ارزیابی می نماید. مقدار انرژی فعال سازی در حد  kJ/mol45/85 تعیین گردید.
نتیجه گیری: بهترین مدل ریاضی در خشک کردن ورقه ای کدوی سبز با روش جابجایی با هوای داغ به منظور استفاده در طراحی خشک کن مدل هایلا و کلاک پیشنهاد شد.