ارسال پیشنهادات تحقیقاتی به مرکز تحقیقات حلال

در راستای عمل به احکام و الزامات دین مبین اسلام سازمان غذاو دارو خواستار شد.