استخدام جهت کار در شرکت کاله

  امروز

شرکت کاله در اراک به کارشناس بهداشت با مدارک حداقل لیسانس صنایع غذایی نیازمند است.

تلفن: 08632769421 , 08632769397