استخدام در شرکت صنایع غذایی بهشهد

  امروز

شرکت صنایع غذایی بهشهد در مشهد به بازاریاب حضوری و تلفنی نیازمند است.

 

تلفن: 051136058398