استخدام شرکت صنایع غذایی در شهر کرج

 

به ۳ نفر کارمند فروش خانم و مدیر فروش در البرز, نیازمندیم.

شماره تماس: ۳۲۵۴۷۹۹۱