استخدام شرکت صنایع غذایی نازنین

  دیروز

شرکت صنایع غذایی نازنین در مشهد به لیسانس حسابداری با حداقل سه سال سابقه کار نیازمند است.

متقاضیان حتماً با کپی کارت ملی به آدرس زیر مراجعه نمایند.

ساعات مراجعه ۸ لغایت ۱۵ می باشد.

آدرس:شهرک صنعتی توس ، فاز یک ، تلاش شمالی 6/6 ، قطعه 175