استخدام شرکت معتبر لبنیاتی

  امروز

به یکنفر همکار آقا در رشته شیمی میکرو بیولوژی و صنایع غذایی در تهران نیازمندیم .

تلفن:

02644383661