استخدام مهندس صنایع غذایی ( خانم )

مهندس صنایع غذایی ( خانم ) , ترجیحاًساکن ورامین یاپاکدشت , مسلط به کامپیوترجهت شرکت تولیدی
55610309