استخدام مهندس صنایع غذایی در شهر تبریز

 

به یک مهندس صنایع با حقوق قانون کار و بیمه و سرویس در  تبریز, نیازمندیم.

شماره تماس: ۳۵۵۶۹۵۲۷ – ۳۵۵۴۴۱۷۵