استخدام مهندس صنایع غذایی در شهر مشهد

 

یک خانم مهندس صنایع غذایی جهت مسئول فنی  در خراسان, نیازمندیم.

شماره تماس: 38813747