استخدام مهندس صنایع غذایی در مشهد

  به یک مهندس صنایع غذایی خانم مسیر پلیس راه و صد متری  در خراسان ,نیازمندیم.

 آدرس : شهرک صنعتی توس -فاز یک تلاش شمالی ۶,۴- قطعه ١۶٢

شماره تماس:۵۴۱۰۰۹۰الی 2