استخدام مهندس صنایع غذایی

  دیروز

به یک نفر خانم مهندس صنایع غذایی جهت مسئول فنی در مشهد نیازمندیم.

تلفن: 05138813747