استخدام مهندس صنایع غذایی

 

به مهندس صنایع غذایی با حقوق قانون کار و بیمه در تبریز نیازمندیم.

تلفن: 041135569527