استخدام کرج – مهندس صنایع غذایی

  دیروز

به مهندس صنایع غذایی با حداقل شش سال سابقه کار نیازمندیم.

تلفن: 02634760114