استخدام یک شرکت معتبر تولیدی

  دیروز

یک شرکت معتبر تولیدی د رمشهد جهت تکمیل کادر پرسنل خود به افراد زیر نیازمند است.

 

  • کارشناس صنایع غذایی
  • کارشناس مکانیک
  • انبار دار
تلفن: 05115411906 , 05115413602 ,