استخداک کارشناس صنایع غذایی

یک شرکت بازرگانی به کارشناس صنایع غذایی خانم آشنا به انجام امور اداری و فروش در تهران نیازمندیم.

 

تلفن: 02122851746