بخشي از اختيارات سازمان غذا و دارو به سازمان نظام پزشکي واگذار شد

روساي سازمان هاي نظام پزشکي و غذا و دارو به منظور کاهش تصدي گري دولت، تفاهمنامه همکاري امضا کردند.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر؛ در مراسم امضاي اين تفاهمنامه که با حضور دکتر زالي و دکتر ديناروند و معاونان آنان برگزار شد، نه بند از اختيارات سازمان غـــــــــذا و دارو از جمله امور اجرايي مربوط به صدور و تمديد پروانه تأسيس و مسئول فني، نظارت و ارزشيابي، درجه‌بندي و پاسخگويي به شکايات مربوط برعهده سازمان نظام پزشکي خواهد بود. همچنين آموزش مداوم و غيرمداوم به کارکنان فني و غيرفني شاغل در داروخانه‌ها و شرکت‌هاي توزيع دارو، امور اجرايي مربوط به نظارت بر فعاليت واحدهاي توزيع و عرضه تجهيزات و لوازم مصرفي پزشکي، اعتباربخشي واحدهاي دارويي بيمارستاني، مشارکت در تعيين استانداردهاي خدمات دارويي نيز در سازمان نظام پزشکي انجام خواهد شد. در بخش ديگري از اين تفاهمنامه عنوان شده است که امور مربوط به نظارت و توزيع و عرضه لوازم آرايشي و بهداشتي، تجويز و مصرف منطقي دارو، ثبت عوارض ناخواسته داروها و اطلاع‌رساني دارو و سموم، مشارکت در ساماندهي امور دارويي برنامه پزشک خانواده و ساماندهي نحوه نظارت بر توليد، توزيع و عرضه مکمل‌هاي غذايي نيز از اين پس در سازمان نظام پزشکي انجام مي‌شود. اين تفاهم نامه به استناد بند (و) ماده ۳۸بند ج ماده۳۲قانون برنامه پنجم توسعه و مواد۳و۴۵ قانون سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تاکيدات رييس جمهور و وزير بهداشت براي استفاده از ظرفيت بخش غير دولتي به ويژه سازمان هاي مردم نهاد و پيشبرد اهداف متعالي نظام سلامت کشور و تعامل بين سازمان هاي نظام پزشکي و غذا و دارو منعقد شد.