برنامه آموزشي آنلاين ISOCOPOLCO

کميته سياستگذار ISO/COPOLCO براي ارتقا سطح آگاهي از عملکرد کميته و آشنايي با حقوق مصرف کننده برنامه آموزشي انلايني را که با استفاده ازاين لينک www.iso.org/consumerstandards با موضوع “مصرف کنندگان و استاندارد ها” ايجاد کرده است . اين آموزش براي افراد تازه وارد به حوزه استاندارد سازي و هم براي افراد حرفه اي مفيد مي باشد . جنبه هاي مورد آموزش در 4 قسمت خلاصه شده است و در عرض چند ساعت از وقت به پايان مي رسد.
1- استانداردها در جهان ما
2- چگونه مصرف کنندگان از استاندارد ها بهره مند مي شوند
3- اطمينان از اينکه آنچه مصرف کنندگان مي گويند در نوشتن استاندارد ها لحاظ مي شود
4- منافع مصرف کنندگان چيست و چگونه ISO به آنها مي پردازد.