برنامه جامع پیشگیری از چاقی تدوین می شود

برنامه جامع پيشگيري از چاقي با مشارکت همه جانبه بخش ها و دستگاه ها در مرحله تدوين است.به گزارش فارس مديرکل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت با بيان اين مطلب گفت: تا زماني که دستگاه هاي مسئول در امر پيشگيري، آموزش و تحرک بدني در کنار هم قرار نگيرند، سياست گذاري هاي وزارت بهداشت در امر پيش گيري موفق نخواهد بود.

زهرا عبداللهي با بيان اين که برنامه جامع پيشگيري از چاقي با مشارکت همه جانبه بخش ها و دستگاه ها در مرحله تدوين است، افزود: تا زماني که صنعت غذا و صنايع غذايي محصولات کم کالري و کم چربي به بازار ارائه نکنند و نهادهاي آموزشي و رسانه ها در کنار وزارت بهداشت قرار نگيرند و مردم به امکانات تحرک بدني دسترسي نداشته باشند، نمي توان انتظار داشت که سياست گذاري در امر پيشگيري از چاقي عملي شود.