برگزاری کمیسیون شماره (77) تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد

به گزارش دفترآموزش و ترویج استاندارد، هفتمین کمیسیون تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد در سال 1392 در تاریخ 30/11/92 با حضور اعضاء برگزار گردید. در این کمیسیون پرونده 23 نفر از متقاضیان دریافت پروانه کارشناسی استاندارد حقیقی که مشمول تبصره های 1 و 2 ماده 2 آئین نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد بودند مورد بررسی قرار گرفت که با صدور پروانه برای تمامی متقاضیان مطابق با ضوابط آئین نامه مربوطه توسط اعضاء کمیسیون موافقت گردید. از این تعداد، 6 پرونده مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه ها با رتبه استادی و 17 درخواست دیگر مربوط به متقاضیان تمدید پروانه بود.