بهره‌گیری از گیاهان آبزی در کاهش “آلودگی مواد غذایی”

گیاهان آبزی با جذب فلزات سنگین نقش بسزایی در کاهش آلودگی مواد غذایی ایفا می‌کنند.

راضیه عبدالملکی، عضو انجمن بیو تکنولوژی در گفتگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگارانافزود: ایران از حیث تنوع زیستی منحصر به فرد است و نباید منابع زیستی خود را به سادگی تلف نماییم.
وی گفت: گیاه پالایی سالیان متعددی است که در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و با توجه به تنوع زیستی کشورمان نباید گیاه پالایی یا بهره‌گیری از گیاهان در پایش آب در خاک به فراموشی سپرده شود.
عبدالملکی اظهار داشت: با بهره گیری از گیاهان در جذب فلزات سنگین و به عبارتی گیاه پالایی می‌توان سلامت صنایع غذایی را نیز تامین نمود و شاهد ارتقا تولید داخلی، ثروت ملی و اشتغال کارشناسان عرصه بیو تکنولوژی بود.