تاثير درجه بازبودن اقتصاد بر اشتغال و دستمزد واقعي در صنايع غذايي و آشاميدني ايران

هدف اصلي اين مطالعه بررسي تاثير درجه بازبودن اقتصاد بر ميزان اشتغال و دستمزدهاي واقعي در صنايع غذايي و آشاميدني ايران در سالهاي 1388-1374 مي باشد.
به گزارش خبرگزاري موج، در فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزي، گزيده اي از مقاله تاثير درجه بازبودن اقتصاد بر اشتغال و دستمزد واقعي در صنايع غذايي و آشاميدني ايران (پانل ديتاي ديناميكي) را در زير مرور مي کنيد.
براي اين منظور در اين مطالعه از نسبت صادرات به ارزش توليد در 22 كد چهاررقمي مربوط به صنايع غذايي و آشاميدني ايران استفاده شده و مدل مربوط به تاثير درجه بازبودن اقتصاد بر سطح اشتغال و دستمزد واقعي صنايع با بهره گيري از رهيافت داده هاي تابلويي پويا تخمين زده شده است. نتايج حاصل از تخمين مدل دلالت بر تاثير مثبت و معني دار درجه بازبودن اقتصاد بر ميزان اشتغال و دستمزدهاي واقعي صنايع دارد و در اين بين، تاثير درجه باز بودن اقتصاد بر ميزان اشتغال بيش از سطح دستمزدها مي باشد. علاوه بر اين تاثير متغيرهاي ارزش توليد و دستمزد حقيقي نيروي كار بر ميزان اشتغال صنايع مثبت و معني دار بوده است. از اين رو مهمترين توصيه سياستي اين مطالعه آن است كه سياستگذاران اقتصادي با به كارگيري سياستهاي مناسب به افزايش ميزان صادرات محصولات غذايي و آشاميدني ايران مبادرت ورزيده و از اين طريق زمينه را براي افزايش سطح اشتغال، كاهش نرخ بيكاري، افزايش صادرات غيرنفتي و افزايش سطح دستمزدهاي حقيقي نيروي كار فراهم نمايند.
نويسندگان:
-علي دهقاني
-محمد نبي شهيكي تاش
-مجيد عامري –