تدوین شاخصهای استاندارد در صنایع غذایی با چالش مواجه است

تدوین شاخصهای استاندارد در صنایع غذایی با چالش مواجه است
عضو هئیت مدیره انجمن کیفیت ایران اظهار داشت: عملکرد سازمان استاندارد ایران، تدوین شاخصهای استاندارد در صنایع غذایی را با چالشهایی مواجه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا افشین پژوه با بیان این نکته که محصول غذایی سالم الزاما محصول با کیفیت نیست، گفت: اگر چه محصوالت غذایی تولید کشور از حیث بهداشت و سالمت، محصوالتی سالم ارزیابی می شوند اما جنبه های کیفی این محصولات از سطح بالایی برخوردار نبوده و مناسب تولید صادرات محور نیستند.

نایب رئیس انجمن کنترل کیفیت استان البرز افزود: دو چالش اساسی در بحث تدوین شاخصهای استاندارد، تنزل سطح کیفی محصولات غذایی تولید کشور را موجب می شود.

وی ادامه داد: اولا تمرکز صرف وزارت بهداشت و سازمان استاندارد بر فاکتورهای حداقلی بهداشت و سلامت و عدم توجه به ارزش غذایی و مکملهای غذایی که موجب گردیده تا محصولات غذایی عمدتاً محصولاتی سالم اما با ارزش غذایی نازل تولید گردد. ثانیاً تدوین استانداردها با حداقل سطح کیفی که با رویکرد حمایت از واحدهای تولیدی کوچک منجر به جلوگیری از رقابت در حوزه تولید صنایع غذایی می شود. ادامه این روند می تواند باعث افزایش تقلب در تولید محصولات غذایی شود.

عضو هئیت مدیره انجمن کیفیت ایران ابراز امیدواری کرد که با ورود دانشگاهها به مباحث مربوط به تولید محصولات غذایی و برگزاری نشستهای علمی در این حوزه نظیر کنگره ملی سلامت غذا، روند موجود اصلاح شده و روبه بهبودی گذارد.