تهیه آب میوه پاستوریزه با امواج مایکروویو و فراصوت

 

پژوهشگران دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در پروژه ای جدید موفق به طراحی و ساخت دستگاهی شدند که ضمن حفظ بیشترین خواص کیفی آب میوه، با استفاده از امواج مایکروویو و فراصوت آب میوه ها را پاستوریزه می کند.

 یکی از روش های بهره گرفتن از مزیت های تغذیه میوه ها، استفاده از عصاره یا آب آنهاست که برای سالم سازی این فرآورده ها، اغلب آب میوه ها را قبل یا بعد از بسته بندی به روش حرارتی پاستوریزه می کند ولی این فرآیند اغلب موجب کاهش برخی خواص کیفی ( ویتامین، ترکیبات فنولی و آنوسیانینی ها ) آب میوه می شود.

از این رو پژوهشگران طی تحقیقاتی تاثیر بکارگیری ترکیب روش های پرتو حرارتی (مایکروویو) و غیر حرارتی (فراصوت) در کاهش اثرات مخرب با روش متداول پاستوریزاسیون حرارتی مقایسه کردند.
مجری طرح سامانه خودکار پاستوریزاسیون آب میوه با امواج مایکروویو و فراصوت در این خصوص گفت: طراحی و ساخت این سامانه کنترل خودکار متشکل از ژنراتور فراصوتی، مبدل فراصوت، هورن، پمپ، سیرکولاتور، آون یا مایکرو وویو، مخزن، لوله های رابط ، حسگرهای دما، سطح مایع، کارت داده برداری، مدار کنترل توان مایکروویو و راکتور، عمل پاستوریزاسیون انجام گرفته و برای بهینه سازی اثر فراصوت بر ریز دنده های درون آب آلبالو آزمایش هایی نیز صورت گرفته است.
بهرام حسین زاده افزود: نتایج نشان داد که متغیرهای مستقل دما، توان فراصوت، توان ماکروویو و زمان اعمال فراصوت اثرات معناداری بر شمارش میکروبی و شاخص های کیفی داشتند.
وی خاطرنشان کرد: با افزایش توان فراصوت، اثر کشندگی امواج فراصوت به دلیل افزایش دامنه ارتعاش افزایش یافته است.
حسین زاده با بیان اینکه افزایش توان فراصوت، زمان اعمال فراصوت و توان مایکروویو، میزان ویتامین ث، ترکیبات فنولی و آنتو سیانین آب آلبالو کاهش یافتند، بیان داشت: با توجه به روند تغییرات هر سه متغیر تاثیر توان فراصوت بیشتر از توان مایکروویو بوده و از سوی دیگر با افزایش دما تا 50 درجه سانتیگراد، مقدار تغییر کلی رنگ کاهش می یابد.
به گفته وی با افزایش توان فراصوت، مقدار تغییر کلی رنگ آب میوه تغییر چندانی نداشته است و با توجه به نتایج بررسی، شرایط بهینه پیشنهادی برای فرآوری آب آلبالو به منظور حفظ بیشترین خواص کیفی به دست آمد.

این پژوهش با راهنمایی دکتر محمد هادی خوش تقاضا و دکتر سعید مینایی از اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد.

 ایرنا