نان

سنجش کارشناسی کیفیت نان توسط مسئولین کنترل کیفی (آزمایشگاه) شرکتهاي منطقه اي سراسر کشور مرداد ماه1392

پیرو سلسله گزارشات سنجش کارشناسی کیفیت نان توسط مسئولین کنترل کیفی شرکتهاي غله و خدمات بازرگانی مناطق14 گانه، گزارش سنجش کارشناسی کیفیت نان درمرداد ماه 1392 به شرح زیر ارائه میگردد.به منظور سنجش کارشناسی کیفیت نان آزمایشگاههاي شرکتهاي غله و خدمات بازرگانی مناطق ماهانه از واحدهاي نانواییاستان با در نظر گرفتن پراکنش جغرافیایی واحدهاي نانوایی و نوع نان تولیدي نمونه برداري و مطابق با فرمت ارزشیابی نان مرکزپژوهشهاي غلات نمره کیفیت نمونه هاي نان استان را تعیین و به مرکز پژوهشهاي غلات ارسال می نمایند.

ادامه مطلب در لینک زیر:

http://www.ardsazaniran.ir/Download/0095.pdf