جداسازی ژن گلوکز اکسیداز آسپرژیلوس نایجر و کلونینگ آن در پروکاریوت ها

گلوکز اکسیداز آنزیمی است که در صنایع غذایی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی و همچنین در کیتهای تشخیص گلوکز استفاده میشود.

● سابقه و هدف:

گلوکز اکسیداز آنزیمی است که در صنایع غذایی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی و همچنین در کیتهای تشخیص گلوکز استفاده میشود. هدف این مطالعه شناسایی و جداسازی این ژن از ژنوم قارچ آسپرژیلوس نایجر از طریق PCR و کلونینگ آن در E. coli به منظور پایه ای برای تولید گلوکز اکسیداز نوترکیب در این است.

● مواد و روشها:

قارچ آسپرژیلوس نایجر (ATCC ۹۰۲۹) در محیط حاوی پپتون و گلوکز و عصاره مالت و در حرارت ۲۴ درجه سانتی گراد به مدت ۷۲-۴۸ ساعت کشت داده شد. DNA ژنومی قاچر به وسیله سونیکت کردن همراه با ساییدن قاچر سونیکت شده در نیتروژن مایع در بافر لیزکننده شامل EDTA و SDS استخراج شد. برای جداسازی ژن، یک جفت پرایمر طراحی شد و در شرایط بهینه شده PCR، ژن گلوکزاکسیداز تکثیر شد. سپس این ژن به وسیله Ins T/Aclon PCR~Tm Product cloning kit به داخل پلاسمید pTZ۵۷R کلون و در داخل میزبان DH۵، E. coli ترانسفورم شد. نقشه ژنی این پلاسمید نوترکیب با آنزیمهای محدود کننده، تایید و پلاسمید نوترکیب pTA۵۷RGO نامیده شد.

● یافته ها:

نتایج نشان داد که روش استفاده شده در این مطالعه برای کشت و استخراج DNA از قارچهای رشته یا نظیر آسپرژیلوس مناسب است. همچنین ژن کد کننده آنزیم گلوکزاکسیداز که به وسیله تکنیک PCR جدا شده است دارای اندازه صحیح در آگاروز ژل الکتروفورزیس میباشد. ما نشان دادیم پلاسمید نوترکیب pTZ۵۷RGO در Restriction analysis دارای الگوی صحیح میباشد.

● نتیجه گیری و توصیه ها:

در این مطالعه ما ژن گلوکز اکسیداز را از طریق بهینه سازی شرایط PCR از آسپرژیلوس نایجر جدا و در یک میزبان پروکاریوتیک، کلون کردیم. این اولین گزارش از جداسازی و کلونینگ این ژن از طریق مهندسی ژنتیک در ایران است که میتواند برای کلونینگ در وکتور بیانی به منظور تولید این آنزیم به صورت نوترکیب به کار رود.