دانشگاه کمبریج دکتری شکلات می دهد

موضوع این دکتری که هزینه دوره تحصیل و تحقیق آن به مدت سه سال به طور کامل پرداخت می شود، یافتن راه حلی برای مقاوم کردن شکلات در دمای بالا و جلوگیری از آب شدن آن است. تهران – ایرنا – دانشگاه کمبریج فرصتی را برای دانشمندان و عاشقان شکلات فراهم کرده که بتوانند از این دانشگاه دکترای شکلات بگیرند. موضوع این تحقیق درباره بالا بردن دمای آب شدن شکلات است. به گزارش گروه علمی ایرنا از بی بی سی، دانشکده شیمی و بیوتکنولوژی دانشگاه کمبریج با انتشار یک آگهی اعلام کرده که به دنبال یک پژوهشگر اروپایی برای تحصیل در مقطع دکترای شکلات است. موضوع این دکتری که هزینه دوره تحصیل و تحقیق آن به مدت سه سال به طور کامل پرداخت می شود، یافتن راه حلی برای مقاوم کردن شکلات در دمای بالا و جلوگیری از آب شدن آن است. متقاضیان تحصیل برای دکترای شکلات دو هفته برای ارسال تقاضای تحصیل فرصت دارند. از برنده این بورس تحصیلی انتظار می رود ˈدرباره عواملی تحقیق کند که می تواند شکلات را که در حالت عادی در دمای نزدیک به دمای بدن آب می شود، در آب و هوای گرم تر هم به صورت جامد نگه داردˈ. در آگهی کمبریج آمده است :این پروژه تحقیقی ˈصرفا تجربی و آزمایشگاهیˈ است اما ریاضیات داوطلبان هم باید قوی باشند.