روغن سوياي حاوي 1 درصد اسيد لينولبيك

نتايج تحقيقات متعددي كه در دانشگاه ايالتي آيوا انجام شده منجربه عرضه رقم جديدي از سويا با استفاده از تكنيك هاي اصلاح نباتات گرديده ست كه تركيب اسيدهاي چرب روغن آن مشابه روغن سوياي مقداري هيدروژنه مي باشد و به لحاظ داشتن تنها 1 درصد اسيد لينولنيك از مقاومت بسيار بالاي برخوردار است.از آن جا كه اين روغن نيازي به فرايند هيدروژناسيون نخواهد داشت عاملي در جهت كاهش ميزان اسيدهاي چرب ترانس در مواد غذايي و رژيم غذايي جامعه مصرف كنندگان خواهد بود.

مقاومت اين روغن حداقل 25 درصد از روغن سوياي مايع مقداري هيروژنه بيش تر است و اين امر جبران قيمت بالاتر آن به خصوص جهت كاربرد در مصارف سرخ كردن را خواهد نمود. ضمن آن كه در دماهاي پايين دچار كدورت نيز نمي شود. ميزان اسيدهاي چرب اشباع اين روغن نيز كمتر از روغن مايع سوياي مقداري هيدروژنه است.بنابراين جايگزين مناسب و بسيار سالم تري براي آن به حساب مي آيد.