ساخت نانو حسگري براي پايش فساد ماهي در کشور

متخصصان کشورمان موفق به ساخت نمونه آزمايشگاهي نانو حسگري براي پايش فساد آبزيان شده اند.دکتر رسول کدخدايي رئيس پژوهشکده علوم و صنايع غذايي با بيان اين مطلب در گفت وگو با خراسان افزود: طرح ساخت اين نانو حسگر از سوي يکي از اعضاي هيئت علمي پژوهشکده در سال گذشته به آيسسکو ارائه شد که مورد پذيرش قرار گرفت و ۱۰ هزار دلار براي ساخت آن اختصاص يافت. اين سازمان بين المللي در کشورهاي مختلف شعبه دارد و از طرح هاي نوآورانه و پژوهشي حمايت مي کند و مبلغي را به عنوان کمک هزينه در اختيار محققان جوان قرار مي دهد.

دکتر کدخدايي افزود: در طرح پايش فساد آبزيان، يک نانوحسگر حساس به PH ساخته شده است که شاخص هايي مانند حفظ تازگي و قابليت مصرف آبزيان به ويژه ماهي را در زنجيره صيد تا انجماد، نگهداري و فرآوري و در نهايت تا رسيدن به دست مصرف کننده پايش مي کند. اساس کار اين حسگر بر مبناي تشخيص ترکيبات فراري است که هنگام فاسد شدن ماهي و آبزيان متصاعد مي شود.