عدم رعایت بهداشت کار ، بزرگترین خطرات را به زنجیره تأمین مواد غذایی وارد می کند.

 به گزارش فود کلینک با بالاگرفتن شیوع ویروس کرونا سازمان غذا و دارو آمریکا در حال به روزرسانی دستورالمل های نطارتی خویش است که آخرین آن در زیر آمده است :

به روزرسانی ۱۹-COVID :

بهداشت نیروی کار ، عدم حضور ، بزرگترین خطرات را به زنجیره تأمین مواد غذاییایالت متحده وارد می کند.

هر صنعتی در جهان منتظر است ببیند که همه گیری ۱۹-COVID چگونه بر عملکرد آن تأثیر خواهدگذاشت و صنعت مواد غذایی نیز از این قضیه مستثنی نیست. با این حال ، بر خلاف صنایع غذایی ،هر صنعتی محصوالاتی  را که برای زندگی روزمره ضروری است ، تولید نمی کنند. تولیدکنندگانمواد غذایی می دانند که اگر یک کارخانه تعطیل شود ، این احتمال وجود دارد که تعداد معدودی ازمردم گرسنه بمانند ، اما اگر کل صنعت تحت تأثیر قرار بگیرد ، این بدان معنی است که کل زنجیرهتأمین مواد غذای آمریکا می تواند در معرض خطر باشد.

برای مقابله با شیوع بیماری به نحوی که از نقش اصلی آن در زیرساخت های ایاالت متحده محافظتکند ، صنعت تولید مواد غذایی باید برنامه های دقیق و مستقلی را مبتنی بر علم(به  جای حدس وگمان) اجرا کند و سلامتی  و رفاه کارگران تولید مواد غذایی را در اولویت قرار دهد.سازمان مسئول امنیت غذایی، دیوید آچسون پزشک، مدیرعامل و رئیس کل گروه آچسون به همراهرونالدو گونزالس، نائب رئیس بهداشت همگانی و بنجامین میلتر دکتری و مدیر نظارتی ارشد ومسئول پروژه های علمی از طریق ارسال ایمیلی به سازمان کیفیت و ایمنی مواد غذایی در خصوصشیوع ۱۹-COVID در میان کارگران صنایع غذایی ابراز نگرانی کردند.

آنها بر این باورند که “سلامتی و غیبت کارگران بیشترین  خطر را برای زنجیره تأمین در ایالتمتحده بهمراه خواهد داشت ، زیرا آمار مبتلایان  به این بیماری، همچنان در حال گسترش و افزایشاست.” بنابراین ضروریست فرآیندهای غربالگری و مدیریت بیماری کارگران صنایع غذایی بطورجدی و بطرز اثربخشی انجام شود تا شرکتها بتوانند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و غیبت هایاحتمالی کارگران را که در روند تولید اثرگذار خواهد بود به حداقل برسانند. اگر شرکتهای کلیدیزنجیره تأمین تعطیل شوند یا قادر به فعالیت نباشند ، این فقدان ممکن است اختلالاتی  ایجاد کند که درنهایت بر تداوم یا تأمین مواد غذایی مصرف کنندگان در برخی مناطق تأثیر بگذارد. “

این گروه همچنین دغدغه های مرتبط به این موضوع را مورد توجه قرار داد:

فروشگاه های موادغذایی و سایر خرده فروشان در برخی از شهرها یا مناطق ممکن است مجبور شوند به طور دائم یاموقت تعطیل شوند ، یا همانطور که اکنون درحال انجام است ، افرادی را که در یک زمان معینخرید می کنند محدود کنند. در شهرها و مناطقی که تعداد فروشگاههای مواد غذایی یا خرده فروشها محدود است، اعمال این محدودیت ها می تواند اختالا ت بومی جدی ایجاد کند.

گروه Achesonمی گوید: “شرکت های مواد غذایی و بازارهای خرده فروشی نقش اساسی در زنجیره تأمین ایلاتمتحده دارند و بایستی برای مقابله با افزایش آمار بیماری ها درسطح کشور، آمادگی لازم راداشته باشند.”

برخی از خبرهای خوب برای امنیت مواد غذایی این است که براساس تحقیقات صورت گرفته، ویروس ایجاد کننده
۱۹-COVID از طریق مواد غذایی به روش هایی که در مورد پاتوژن های معمولی ناشی از موادغذایی مانند سالمونلا  فکر می کنیم قابل انتقال نیست. بااین وجود ، این ممکن است خبر چندانامیدوارکننده ای برای آن بخش از سرویس مواد غذایی که در آن یک کارگر بیمار ممکن استویروس را از طریق قطرات روی مواد غذایی یا ظروف به مصرف کنندگان انتقال دهد، نباشد.
خبر خوب دیگر این است که به نظر می رسد چین کارهای خوبی برای مدیریت عرضه مواد غذاییانجام داده به نحوی که از ادامه روند تولید اطمینان حاصل پیدا کرده واین اطمینان خاطر فراهم شدهکه مواد غذایی در فروشگاه های مواد غذایی موجود و آماده تحویل به افرادی که تحت قرنطینه بودهاند، می باشد.
این رویکرد الگوی خوبی برای دنبال کردن است ، به ویژه از آنجایی که چین(همچنین بخش هاییاز اروپا و ایاالت متحده) یک مورد آزمایشی را برای آنچه شرکت ها میتوانند انتظار داشته باشندارائه کرده است.

آچسون ، گونزالس و میلر می گویند چین دچار کمبود محصولات پاک کننده و ضدعفونی کننده ، دستمال توالت و برخی غذاهای فاسد نشدنی است. علاوه بر این ، برخی از شرکتهای مواد غذایی مشکلاتی نظیر تهیه مواد اولیه از خارج از کشور و یافتن تأمین کنندگان جایگزینرا گزارش می دهند. اما، باید به خاطر داشته باشیم که چین یک کشور دیکتاتوری و خودکامه است.
آنچه دولت می گوید همان میشود. درحالیکه در ایاالت متحده ، اتحادیه اروپا یا بسیاری از ملل دیگراینگونه نیست.سازمانهای غذا باید منابع اطلاعاتی خود را با دقت جمع آوری کنند. دکتر آچسون، گتونزالس و میلترتأکید می کنند که با منابعی از جمله سازمان غذا و دارو، مراکز کنترل بیماری و ادارات بهداشتمحلی و ایالتی برای ارائه جدیتدترین اطلاعات و توصیه های مرتوط به شیوع (۱۹-COVID )درمنطقه خود پیشرو هستند.

از یک سیاست همه گیر قوی استفاده کنید:

هنگامی که صحبت از ایمن نگه داشتن کارکنان می شود ، این گروه نقش سیاست های همه گیر و بهسرعت توسعه یافته را مورد بررسی قرار می دهد ، این امر، نه تنها به منظور کاهش اثراتاختلالات  ۱۹-COVID بر مشاغل، بلکه برای اطمینان و محافظت از سلامت  کارمندان و مشتریانانجام می گردد. آنها ستونهای اصلی چنین سیاستی را به شرح زیر ارائه دادند که برخی از این ستونها می بایست جزءلاینفکجهت گیری های کارگران و جلسات آموزشی باشند:
✓ با اصلاح سیاست های بیماری ، از مراجعه کارگران به محل کار زمانیکه که بیمار هستندجلوگیری کنید.
✓ فرآیند دورکاری را ترویج دهید تا حتی الامکان  کمترین تعداد نفرات به محل کار مراجعهنمایند.

✓ نظارت بر همه کارکنان و مراجعه کنندگان و بررسی احتمالی

✓ سفرهای کاری حتی سفرهای کاری مهم را ممنوع کنید و از کارمندان خود بپرسید که آیا آنهابه مناطق پرخطر سفر کرده اند و در صورت مثبت بودن پاسخشان ، از آنها درخواست کنیدبه مدت ۱۴ روز در خانه بمانند و خود را مانیتور کنند ؛
✓ نوبتی ساختن شیفت ها با ایجاد شیفت های A و B با هدف  کاهش  تعداد کارگران در هرنوبت.

✓ تعداد دفعات تمیز کردن مناطق مشتر ک کاری را افزایش دهید ، و برنامه هایی برای تمیزکردن و ارتقای بهداشت محیط هایی که در آنها کارمندان بیشتر در معرض خطر هستتند رادر اولویت قرار دهید.
✓ از ماموران تحویل (بسته رسان ها)بخواهید تا فاصله شش پایی با دیگران را رعایت کنند.
✓ ممنوعیت مراجعه حضوری به دفاتر، ادارات و کارخانه ها.
✓ قبل از اینکه همه گیر شدن بیماری در میان کارکنان تان ، برای راهنمایی بیشتر با مسئولان بهداشت و درمان ایالتی و محلی تماس بگیرید.

کارمندان و مشتریان باید بتوانند به سازمان خود اعتماد کنند که با یک برنامه به این بحران نزدیکمی شود به همین دلیل ، گروه Acheson بر شفافیت در مورد آماده سازی برای نحوه عملکرد یکشرکت در مورد حفاظت ازکارکنان خود تأکید می کند.

آنها می گویند: “دستیابی و به اشتراک گذاری اطلاعات دقیق در هنگام شیوع این بیماری بسیار مهماست تا اطمینان حاصل شود که اقدامات انجام شده بر مبنای دا نش روز انجام می شود و خطر را بهحداقل می رساند.” “شرکت ها همچنین باید در سراسر زنجیره تأمین، بهترین روش ها را با یکدیگربه اشتراک بگذارند. در طی شیوع جهانی ، هیچ مزیت رقابتی وجود ندارد … و همه ما باید برایاطمینان از محافظت از یکدیگر و حفظ یکپارچگی و انسجام زنجیره تأمین ، با هم همکاری کنیم. “

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن