فصلنامه انگلیسی زبان صنایع غذایی

تهران – ایرنا – دوفصلنامه انگلیسی زبان دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان “Journal of Food Biosciences and Technology” موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.

به گزارش ایرنا از واحد علوم و تحقیقات، مجله دوفصلنامه انگلیسی زبان دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی به مدیر مسوولی و سردبیری دکتر مهرداد قوامی رییس این دانشکده منتشر می شود.

مجله تخصصی Journal of Food Biosciences and Technology در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نیز نمایه سازی می شود.

تاکنون پنج شماره این نشریه به چاپ رسیده که از طریق نشانی اینترنتی http://jfbt.srbiau.ac.ir قابل دسترسی است.

علمی