جمعه , ۴ مهر ۱۳۹۹
خانه / استانداردها / ملی / فهرست استانداردهای ملی / فهرست استانداردهای غلات و حبوبات

فهرست استانداردهای غلات و حبوبات

فهرست استانداردهای صنایع غذایی- غلات و حبوبات

حبوبات-عدس – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۷ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
حبوبات- لوبیا – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۸ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن- جو- ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
کنسرو میوه و سبزی – مقررات عمومی ۴۸ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
حبوبات- نخود – ویژگیها و روشهای آزمون ۹۶ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
حبوبات- لپه – ویژگیها و روشهای آزمون ۹۷ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
حبوبات- باقلای خشک – ویژگیها و روشهای آزمون ۹۸ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
حبوبات- ماش – ویژگیها و روشهای آزمون ۹۹ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد گندم – ویژگیها و روشهای آزمون ۱۰۳ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم – ویژگیها ۱۰۴ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
برنج – ویژگیها و روشهای آزمون ۱۲۷ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
حبوبات و بقولات – طرز تعیین وزن ۱۰۰۰ دانه ۱۷۲ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ماکارونی – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۱۳ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گلوتن گندم- نمونه برداری و روشهای آزمون ۱۳۰۱ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
رشته آشی و پلویی – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۰۱۸ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
حبوبات – روش نمونه برداری ۲۰۲۷ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – روش نمونه برداری ۲۰۸۷ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آنزیم آلفا آمیلاز – روش اندازه گیری فعالیت آنزیمی ۲۲۰۰-۲ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آنزیم کاتالاز – روش اندازه گیری فعالیت آنزیمی ۲۲۰۰-۳ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
نان سوخاری – ویژگیها ۲۲۰۳ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد- افزودنیهای پروتئینی مجاز- ویژگیها ۲۳۳۶ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد جو – ویژگیها ۲۳۳۷ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
نانهای حجیم و نیمه حجیم- ویژگیها و روشهای آزمون ۲۳۳۸ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
سبوس گندم – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۳۴۲ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد سویا – ویژگیها ۲۳۵۷ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد سوخاری – ویژگیها ۲۳۵۸ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد، غلات پوست کنده و بلغور آنها- رشته ماکارونی- ویژگیها و روشهای آزمون میکروبیولوژی ۲۳۹۳ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – آیین کاربرد ضدعفونی ۲۴۹۳ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم پوست کنده – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۵۲۳ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
جو پوست کنده – ویژگیها و روش آزمون ۲۵۲۴ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
شیرینی – کیک – ویژگیها ۲۵۵۳ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
شیرینی – کلوچه – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۵۵۴ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
نانهای سنتی – ویژگی ها و روشهای آزمون ۲۶۲۸ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد – آیین کار ضدعفونی ۲۶۷۰ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات در سیلوها – آیین کار اندازه گیری دما ۲۶۸۱ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده-های آن – روش اندازه گیری رطوبت (روش پایه) ۲۷۰۴ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – روش اندازه گیری رطوبت (روش معمولی) ۲۷۰۵ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – تعیین خاکستر ۲۷۰۶ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
کارگاههای نانوایی – شرایط فنی – بهداشتی ۲۷۴۹ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد – روش تعیین میزان گلوتن ۲۸۶۱ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – روش اندازه گیری چربی ۲۸۶۲ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – روش اندازه گیری پروتیین خام ۲۸۶۳ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ذرت- فرآورده های پف کرده بلغور و آرد ذرت – ویژگیها ۲۸۸۰ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ذرت- میکروبیولوژی – حد مجاز آلودگیهای میکروبی فرآورده های پف کرده بلغور و آرد ذرت ۲۹۶۸ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم – روش تعیین میزان آفت گندم ۳۰۰۳ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – روش تعیین میزان سیاهک زدگی (روش رسوبی) ۳۰۰۴ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد گندم و سمولینا – روش اندازه گیری فعالیت دیاستاتیک ۳۱۰۴ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – روش اندازه گیری فیبر خام ۳۱۰۵ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – تعیین وزن حجمی غلات ۳۱۰۶ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم – تعیین نسبت گندمهای نیمه شیشه ای به روش مرجع (رفرانس) ۳۲۱۴ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
برنج – روش ارزیابی پخت با استفاده از ویکسوالاستوگراف ۳۲۱۵ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
برنج – تعیین مقدار آمیلوز ۳۲۱۶ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد گندم – آیین کار استفاده از دستگاه فارینوگراف جهت تعیین میزان جذب آب و خواص ریولوژیکی خمیر ۳۲۴۶ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد گندم – آیین کار استفاده از دستگاه اکستنسوگراف جهت تعیین خواص ریولوژیکی خمیر ۳۲۴۷ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد گندم – آیین کار استفاده از دستگاه آمیلوگراف جهت تعیین فعالیت آنزیماتیک گندم و چاودار ۳۲۴۸ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
برنج پوست کنده و برنج پرداخت شده – تعیین مقدار ۳۳۵۷ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – روش اندازه گیری اسیدیته چربی ۳۳۸۰ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – واژه-نامه ۳۴۲۴ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
بذر عدس – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۴۶۹ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
مقررات ایمنی و بهداشتی – ماشین آلات ماکارونی سازی ۳۵۲۲ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ذرت – پولک – ویژگیها ۳۶۲۱ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم و جو – پرک – ویژگیها ۳۶۲۲ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم و آرد – آیین کار جهت تعیین ضریب ته نشین (زلنی) ۳۶۸۱ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آفت زدایی – حبوبات – آیین کار ۳۷۱۲ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – تشخیص آلودگی پنهان به حشرات – نمونه برداری ۳۷۳۵ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات- تشخیص آلودگی پنهان به حشرات – روش مرجع ۳۷۳۶ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – آلودگی پنهان به حشرات – روش تشخیص ۳۷۳۷ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ماکارونی – بسته بندی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۸۱۶ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
فرآورده های غلات – میکروبیولوژی- ویژگیها ۳۸۵۱ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ماشین آلات ساخت نوشیدنی های غیرالکلی – مقررات ایمنی و بهداشتی ۳۸۵۸ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن- عصاره مالت – ویژگیها و روشهای آزمون+ اصلاحیه ۳۸۹۷ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – تشخیص سریع آلودگی پنهان به شش پایان با استفاده از روش شناور کردن دانه ۳۹۸۵ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – تشخیص سریع آلودگی پنهان به شش پایان با تعیین میزان تولید گاز کربنیک ۳۹۸۶ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – تشخیص سریع آلودگی پنهان به شش پایان با بهره گیری از ماده شیمیایی نینهیدرین ۳۹۸۷ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد گندم – آیین کار نگهداری ۳۹۸۸ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – آیین کار نگهداری ۳۹۸۹ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – شمارش تعداد باکتریها، مخمرها و کیک-های موجود ۳۹۹۰ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – تشخیص سریع آلودگی پنهان به شش پایان با بهره گیری از پرتونگاری ۴۰۰۸ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – شناسایی سریع آلودگی پنهان به شش پایان با بهره گیری از صداسنجی ۴۰۰۹ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – اندازه گیری عدد فالینگ ۴۱۷۵ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گلوتن گندم – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۲۹۷ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – آیین کار تولید جوانه ۴۳۹۵ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
دانه های غلات حجیم شده به روش انفجاری – ویژگیها ۴۵۰۹ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم دوروم – ویژگیها ۴۵۵۴ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم – اندازه گیری کیفیت پروتیین گندم به وسیله آزمون سدیم دود سیل سولفات (SDS) ۵۲۲۰ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم دو روم – اندازه گیری کیفیت پروتیین به وسیله آزمون سدیم دود سیل سولفات (SDS) ۵۲۲۱ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
رطوبت سنج های غلات – بررسی عملکردی رطوبت سنج های در حال کار ۵۶۴۴ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
بلغور ذرت – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۶۵۶ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – اندازه گیری به روش بیناب سنجی ۵۶۸۸ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – نان تافتون – آیین کار تولید ۵۸۰۸ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – نان بربری – آیین کار تولید ۵۸۰۹ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – نان لواش – آیین کار تولید ۵۸۱۰ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – پودر جوانه گندم ویژگیهای میکروبیولوژی ۵۸۳۳ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
شیرینی-کیک و کلوچه – آیین کار واحدهای تولیدی ۵۹۶۹ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – بررسی عملکرد رطوبت سنج های در حال کار رطوبت سنج های غلات ۵۹۹۵ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
نان – خمیر مایه – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۰۹۵ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ویفر – آیین کار تولید ۶۱۱۳ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – روشهای آندازه گیری تلفات برداشت – باکمباین ۶۱۳۳ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
بیسکویت – آیین کار تولید ۶۱۵۳ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – اندازه گیری اکروتوکسینA پس از تصفیه باستون سیلیکاژل به روش کروماتوگرافی با کارایی بالا ۶۱۸۸ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – اندازه گیری اکروتوکسینA پس از تصفیه مقدماتی با بیکربنات به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ۶۱۸۹ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن ـ پودر مورد استفاده در پوشش فـرآورده پف کرده بلغـور و آرد ذرت –ویژگی ها وروش های آزمون- میکروبیولوژی ۶۷۵۶ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – فرآورده های قنادی – آئین کار بهداشتی واحدهای تولیدی ۶۷۵۷ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – نان جو – ویژگیها ۶۷۶۱ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – آرد گندم جوانه زده (آرد سن) – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۸۷۴ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – نان سنگک – آئین کار تولید ۶۹۴۳ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – پودر کیک نیمه آماده – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۹۴۹ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات وفرآورده های آن – مالت وعصاره مالت – آئین کارتولید ۶۹۶۰ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات وفرآورده های آن – نان شیرینی سنتی – ویژگیها ۶۹۶۱ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن- کاهش ضایعات برداشت گندم و جو-آئین کار ۷۰۴۲ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – آرد گندم دوروم و سمولینای   آن – اندازه گیری رنگدانه زرد – روش آزمون ۷۱۲۳ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و خشکبار – تعیین آفلاتوکسین گروه های B , G   به روش سنجش ایمنی آنزیمی(الیزا) – روش ازمون ۷۲۷۲ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – الک های ازمون دانه غلات – ویژگیها ۷۳۱۰ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم دوروم – سمولینا – تعیین اندازه های ذرات ریزتر از اندازه اصلی – روش آزمون ۷۴۳۶ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ذرت – تعیین رطوبت دانه های کامل و خرد شده – روش آزمون ۷۴۳۷ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات و فرآورده های آسیاب شده آنها – نمونه برداری از ساخت های ساکن ۷۵۷۱ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
سمنو – ویژگیها و روشهای آزمون ۷۵۷۵ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ذرت – اندازه گیری با کروماتوگرافی مایع B2 و B1 فومانایزن های با کارایی بالا و تخلیص بوسیله ستون ایمونوافینیتی – روش آزمون ۷۶۱۳ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – اندازه گیری وزن هزار دانه – روش های آزمون ۷۶۲۹ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
فرآورده های حجیم شده ذرت(بلغور-دانه کامل)-آئین کار ۷۷۰۷ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم-روش تشخیص ارقام گندم به وسیله الکتروفورز-روش آزمون ۷۷۲۲ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد کامل ذرت-ویژگی ها و روش های آزمون ۸۱۵۱ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد بلغور ذرت جوانه گرفته شده-ویژگی ها و روش های آزمون ۸۱۵۲ فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات

دانلود فهرست استانداردهای صنایع غذایی

دانلود فهرست استانداردهای صنایع غذایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *