قابل توجه مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی

بدینوسیله به اطلاع می رساند مدیران کنترل کیفیت 20ساعت دوره آموزشی الزامی را می توانند در هر یک از مراکز آموزشی تایید صلاحیت شده سازمان طی نمایند منوط به اینکه گواهی آموزشی با امضاء  مشترک اداره کل و مراکز آموزشی صادر گردد.

 

معاون استاندارد سازی و آموزش