نخستین کمیسیون تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد در سال 1393 برگزار شد

نخستین کمیسیون تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد ، شنبه 27 اردیبهشت با حضور اعضاء در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.

 

به گزارش دفتر آموزش و ترویج استاندارد، در این کمیسیون پرونده 21 نفر از متقاضیان دریافت پروانه کارشناسی استاندارد حقیقی که مشمول تبصره های 1 و 2 ماده 2 آیین نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است : در این نشست با صدور پروانه برای تمامی متقاضیان مطابق با ضوابط آئین نامه مربوطه توسط اعضاء کمیسیون موافقت به عمل آمد.

براساس این گزارش ، از بین پرونده های متقاضیان ، 15 پرونده مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاهها با رتبه استادی و 6 درخواست دیگر مربوط به متقاضیان تمدید پروانه کارشناسی بود .