اولین استاندارد نانو ایران یک قدم مانده به تصویب نهایی

وی افزود: استاندارد “اندازه گیری اورامیک اسید به عنوان بایومایکر برای تعیین فعالیت نانوذرات نقره” دو سال پیش از طرف ایران به کمیته فنی فناوری نانو ISO/TC229 فرستاده شد و درچند مرحله رأی گیری بین کشورهای عضو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اکنون مراحل نهایی خود را طی می کند.پوی پوی اظهار داشت: “تعاریف مربوط به شاخص های علم و فناوری و نوآوری در فناوری نانو” استاندارد دیگری است که سال گذشته توسط ایران به کمیته ارائه شده است.

دبیر کمیته فنی استاندارد سازی فناوری نانو ادامه داد‌‌‌: ارائه استانداردهای نانو به کمیته فناوری نانو ایزو و فعالیت در این زمینه علاوه بر افزایش وجهه بین المللی برای ایران، به صادرات و توسعه محصولات داخلی کشور نیز کمک می کند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از محصولات مبتنی بر فناوری نانو در ایران از نانوذرات نقره ساخته شده اند و هم اکنون الویت کشور ما تبیین استانداردی در این زمینه است.
وی افزود: استاندارد “اندازه گیری اورامیک اسید به عنوان بایومایکر برای تعیین فعالیت نانوذرات نقره” دو سال پیش از طرف ایران به کمیته فنی فناوری نانو ISO/TC229 فرستاده شد و درچند مرحله رأی گیری بین کشورهای عضو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اکنون مراحل نهایی خود را طی می کند.
پوی پوی اظهار داشت: “تعاریف مربوط به شاخص های علم و فناوری و نوآوری در فناوری نانو” استاندارد دیگری است که سال گذشته توسط ایران به کمیته ارائه شده است.
دبیر کمیته فنی استاندارد سازی فناوری نانو ادامه داد‌‌‌: ارائه استانداردهای نانو به کمیته فناوری نانو ایزو و فعالیت در این زمینه علاوه بر افزایش وجهه بین المللی برای ایران، به صادرات و توسعه محصولات داخلی کشور نیز کمک می کند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از محصولات مبتنی بر فناوری نانو در ایران از نانوذرات نقره ساخته شده اند و هم اکنون الویت کشور ما تبیین استانداردی در این زمینه است.

وی افزود: استاندارد “اندازه گیری اورامیک اسید به عنوان بایومایکر برای تعیین فعالیت نانوذرات نقره” دو سال پیش از طرف ایران به کمیته فنی فناوری نانو ISO/TC229 فرستاده شد و درچند مرحله رأی گیری بین کشورهای عضو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اکنون مراحل نهایی خود را طی می کند.
پوی پوی اظهار داشت: “تعاریف مربوط به شاخص های علم و فناوری و نوآوری در فناوری نانو” استاندارد دیگری است که سال گذشته توسط ایران به کمیته ارائه شده است.
دبیر کمیته فنی استاندارد سازی فناوری نانو ادامه داد‌‌‌: ارائه استانداردهای نانو به کمیته فناوری نانو ایزو و فعالیت در این زمینه علاوه بر افزایش وجهه بین المللی برای ایران، به صادرات و توسعه محصولات داخلی کشور نیز کمک می کند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از محصولات مبتنی بر فناوری نانو در ایران از نانوذرات نقره ساخته شده اند و هم اکنون الویت کشور ما تبیین استانداردی در این زمینه است.