چوپان استخدام می کند

استخدام مهندس در شرکت کشت و صنعت چوپان

شرکت کشت و صنعت چوپان واقع در تفرش از افراد با شرایط زیر استخدام می‌نماید

شرایط مورد نظر:

مهندس شیمی

کارشناس شیمی

مهندس صنایع غذایی

مهندس کشاورزی گرایش صنایع غذایی

 اطلاعات تماس:

88660295-021

88777761-021

  • اعتبار آگهی تا 15 خرداد93

برگرفته از: http://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%86%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%86/#ixzz31w4kbsn9