گام نخست در راه اندازی ایستگاهای پژوهشی

 

گام نخست راه اندازی ایستگاه های پژوهشی و برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه ای برداشته شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور مرحله نخست برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه ای و راه اندازی ایستگاه های پژوهشی در استانهای مختلف توسط انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با همکاری دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) با برگزاری کارگاه کشوری برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه ای توسط اعضاء محترم گروه تحقیقات تغذیه انستیتو آغاز شد.

مراقبت تغذیه ای سیستم پیچیده ای از فعالیتهای هماهنگ است که به طور مستمر اطلاعاتی را در مورد وضعیت تغذیه ای، رژیمی و سلامتی جامعه و ارتباط بین رژیم و سلامت در کل کشور فراهم می کند.

در سال نخست برنامه، شش استان آذربایجان غربی، سمنان، خراسان جنوبی، خوزستان، فارس و لرستان وارد طرح شدند که در تاریخ دوازدهم آذرماه سال جاری، نمایندگانی از معاونتهای بهداشتی استانهای مذکور در کارگاه کشوری برنامه ملی مراقبت شرکت کردند.

این کارگاه با معرفی برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه ای توسط ریاست محترم انستیتو آغاز شد. سپس مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گزارشی از فعالیت آن دفتر ارائه داد. نماینده یونیسف نیز به برنامه های تغذیه ای یونیسف در ایران پرداخت. سپس کمیته علمی متشکل از اعضاء هیات علمی گروه تحقیقات تغذیه انستیتو، مراحل اجرایی برنامه را برای شرکت کنندگان تشریح کردند.

امید است این برنامه که در سال نخست به صورت پایلوت در استانهای مذکور انجام می شود، تا 5 سال آینده در تمام استانهای کشور به صورت جامع به اجرا در آید و گامی بزرگ در جهت بهبود تغذیه جامعه ایران برداشته شود.