گزارش تشریحی صنعت گندم، آرد و نان کشورهاي جهان (کشور هند) خرداد1392

هزاران سال است که غلات و فرآورده هاي آن به ویژه گندم، آرد و نان، در تأمین غذاي بشر نقش حیاتی ایفا میکنند. باستان شناسان جوامع ابتدایی توانسته اند از ویرانه هاي قدیمی مراکز سکونت انسان، دلایلی به دست آورندکه نشان می دهد غلات در تمدن هاي اولیه بشري هم کشت می شده است. همچنین هر جا که جامعه اي تشکیلشده، یکی از انواع غلات در پیدایش آن نقش داشته است. گندم گذشته از جنبه تجاري مهم آن در دنیا، سلاحیکارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت کاربردي آن افزوده می شود.

ادامه مطلب در لینک زیر:

http://www.ardsazaniran.ir/Download/0091.pdf