گزارش تشریحی غلات

در این گزارش تلاش شده است تا با استناد به اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی شوراي جهانی غلات    www.IGC.INT وضعیت بازار جهانی غلات در سال زراعی 2014-2013 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

ادامه مطلب در لینک زیر:

http://www.ardsazaniran.ir/Download/0094.pdf