100 هزارتن برنج توقیف شد

در سال گذشته ۱۰۰ هزار تن برنج توقيف شد

مديرکل نظارت وارزيابي فراوردههاي غذايي سازمان غذا و دارو بيان کرد: کنترل محصولات داخلي و وارداتي يکي از برنامه هاي امسال سازمان غذا و دارو کشور است که توسط مديريت نظارت و ارزيابي سازمان غذا و دارو کشور انجام مي گيرد

به گزارش خبرنگار ايفدونا دکترهدايت حسيني درحاشيه  گردهمايي روساي آزمايشگاههاي کنترل غذا ودارواظهار کرد: کنترل محصولات داخلي و وارداتي يکي از برنامه هاي امسال سازمان غذا و دارو کشور است که توسط مديريت نظارت و ارزيابي سازمان غذا و دارو کشور انجام مي گيرد. وي افزود: در همين راستا در سال گذشته ۱۰۰ هزار تن برنج توقيف شد که برخي از اين برنج ها در برخي از استان ها منطبق بر استانداردها نبوده و در آزمايش هاي به عمل آمده عدم انطباق آزمايش ها سبب بروز مشکلاتي در نتايج آزمايش ها شده است. حسيني تصريح کرد: يکي از مسائل مهم در بحث بهداشت مربوط به بحث بهداشت محصولات کشاورزي است که در اين راستا طرح پايش کود و سموم آفت کش براي زمين هاي کشاورزي در ۱۰ منطقه از کشور انجام شده است. مديرکل نظارت وارزيابي فراوردههاي غذايي سازمان غذا و دارو کشور بيان کرد: در راستاي اجراي طرح پايش کود و سموم آفت کش در چهار مقطع از سال آزمايشاتي انجام مي شود که نتيجه اين آزمايش ها پس از جمع بندي در پايان سال اعلام مي شود. وي اظهار کرد: آزمايش هاي کنوني بر روي مواد غذايي چندان استاندارد نيستند و در اين آزمايشات ميکروبها و باکتري هاي بسيار پيشرفته مورد آزمون قرار نمي گيرد که بايد امکانات و تجهيزات لازم در اين خصوص فراهم شود. حسيني افزود: متأسفانه علم تقلب در محصولات غذايي در کشور بسيار بالاست و سرعت پيشرفت آن نيز با با سرعت پيشرفت ساير علوم برابر است که براي مقابله با اين مشکل بزرگ امسال براي نخستين بار گزارش ايمني غذا در کشور منتشر مي شود.