یکشنبه , ۱ بهمن ۱۳۹۶
خانه / مقالات علمی / مقالات / داخلی / ررسی اثر ضد میکروبی عصاره سیر

ررسی اثر ضد میکروبی عصاره سیر

 بررسی اثر ضد میکروبی عصاره سیر بر باکتری‌های Staphylococous aureus و Escherichia coli در مدل غذایی گوشت مرغ آماده طبخ

چکیدهمقدمه: در حال حاضر نگه دارنده‌های شیمیایی به منظور افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت، به طور متداول در مواد غذایی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجائیکه اثرات جانبی این نگه دارنده‌ها به طور کامل شناخته شده نمی‌باشد و همچنین به علت مضرات احتمالی استفاده مداوم آن‌ها در مواد غذایی، کاربرد نگه دارنده‌های طبیعی رو به افزایش است. در این تحقیق از عصاره سیر به عنوان نگه دارنده طبیعی با خواص ضد میکروبی و اثرات مطلوب حسی در گوشت مرغ آماده طبخ، استفاده شده است.
مواد و روش‌ها: ابتدا تعیین حداقل غلظت بازدارنگی عصاره سیر(MIC)به روش رقیق سازی در محیط آگار، بر روی باکتری گرم منفی 35218ATCC Escherichia coli O157:H7و باکتری گرم مثبت1431 Staphylococous aureus PTCCدر محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. جهت مشخص شدن اثر ضد میکروبی عصاره و ویژگی‌های حسی آن در ماده غذایی، غلظت‌های مختلف عصاره سیر (mg/ml10 ، 0،6،7،8)در گوشت مرغ آماده طبخ در فواصل زمانی 24، 48، 72 ساعت و 1هفته مورد بررسی قرار گرفت و همچنین اثر افزودن عصاره سیر بر ویژگی‌های حسی گوشت مرغ بررسی شد.

ادامه مطلب در :

http://jftn.srbiau.ac.ir/article_3769_502.html