یکشنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۶
خانه / مقالات علمی / کاربرد نانوفناوری در صنایع غذایی

کاربرد نانوفناوری در صنایع غذایی

يكي از مهمترين بخشهاي صنعت تمام كشورها كه با امنيت غذايي در ارتباط است صنايع غـذايي مـيباشـد. بـا كمبـود
منابع غذايي و افزايش جمعيت، توسعه اين بخش از صنعت ضروري به نظر ميرسد. استفاده از فناوريهاي نـوين در ايـن
بخش رويكردي جديد است كه ميتواند مورد توجه قرار گيرد.
كشور ما يكي از بزرگترين واردكنندههاي محصولات غذايي است و اگر امروز به فكر توليد و فرآوري غذا نباشـيم، هـر
روز بر ميزان واردات محصولات غذايي افزوده ميشود. حال بايـستي توسـعه پايـدار در ايـن صـنعت را دنبـال كـرد و بـا
كمك فناوري به توسعه بهرهوري در آن باشيم.
همگرايي فناوري نانو و علم غذا منجر به بروز قابليتهاي فراواني ميشود كه همين امر باعث شده است كـه حـدود 200
شركت بزرگ در سراسر دنيا در اين زمينه سرمايهگذاريهاي كلان نموده و محصولاتي نيز به بازار عرضه كنند. گذشـته
از محصولات ارائهشده با توجه به پتانسيل فوقالعاده كاربرد فناوري نـانو در صـنايع غـذايي انتظـار مـيرود طـي دو دهـه آينده انقلاب بزرگي در زمينه صنايع غذايي و كشاورزي پديد آيد به گونهاي كـه اثـرات آن بـسيار فراتـر از كـشاورزي
مكانيزه و انقلاب سبز ) (Green Revolutio خواهد بود. شركتهاي بـزرگ صـنايع غـذايي و دولـتهـا درصـدند حوزه كاربردي فناوري نانو در صنايع غذايي را به كمك دانشمندان صنايع غذايي مشخص كنند و از آن در جهـت رفـع نيازها استفاده نمايند. از موارد فوق چنين استنباط ميگردد كه كشور ما نيز ناگزير بايستي بـه ايـن عرصـه وارد گـردد و و نيازسنجيهاي ممكن بايستي هر چه سريعتر انجام گيرد. در اين مقاله ابتدا بـه بررسـي و جايگـاه صـنايع غـذايي در ايـران
پرداخته شده و سپس كاربردهاي فناوري نانو در صنايع غذايي ذكر شده و بازار آن مورد بحث قرار گرفته است.

فناوری نانو و صنایع غذایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + سیزده =