سه شنبه , ۳۰ مهر ۱۳۹۸
خانه / استانداردها / ملی / فهرست استانداردهای ملی / فهرست استانداردهای صنایع غذایی- غلات و حبوبات

فهرست استانداردهای صنایع غذایی- غلات و حبوبات

فهرست استانداردهای صنایع غذایی- غلات و حبوبات

حبوبات-عدس – ویژگیها و روشهای آزمون 27 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
حبوبات- لوبیا – ویژگیها و روشهای آزمون 38 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن- جو- ویژگیها و روشهای آزمون 47 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
كنسرو میوه و سبزی – مقررات عمومی 48 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
حبوبات- نخود – ویژگیها و روشهای آزمون 96 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
حبوبات- لپه – ویژگیها و روشهای آزمون 97 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
حبوبات- باقلای خشك – ویژگیها و روشهای آزمون 98 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
حبوبات- ماش – ویژگیها و روشهای آزمون 99 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد گندم – ویژگیها و روشهای آزمون 103 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم – ویژگیها 104 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
برنج – ویژگیها و روشهای آزمون 127 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
حبوبات و بقولات – طرز تعیین وزن 1000 دانه 172 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ماكارونی – ویژگیها و روشهای آزمون 213 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گلوتن گندم- نمونه برداری و روشهای آزمون 1301 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
رشته آشی و پلویی – ویژگیها و روشهای آزمون 2018 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
حبوبات – روش نمونه برداری 2027 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – روش نمونه برداری 2087 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آنزیم آلفا آمیلاز – روش اندازه گیری فعالیت آنزیمی 2200-2 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آنزیم كاتالاز – روش اندازه گیری فعالیت آنزیمی 2200-3 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
نان سوخاری – ویژگیها 2203 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد- افزودنیهای پروتئینی مجاز- ویژگیها 2336 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد جو – ویژگیها 2337 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
نانهای حجیم و نیمه حجیم- ویژگیها و روشهای آزمون 2338 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
سبوس گندم – ویژگیها و روشهای آزمون 2342 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد سویا – ویژگیها 2357 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد سوخاری – ویژگیها 2358 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد، غلات پوست کنده و بلغور آنها- رشته ماکارونی- ویژگیها و روشهای آزمون میکروبیولوژی 2393 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – آیین كاربرد ضدعفونی 2493 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم پوست كنده – ویژگیها و روشهای آزمون 2523 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
جو پوست كنده – ویژگیها و روش آزمون 2524 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
شيريني – كیك – ویژگیها 2553 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
شیرینی – كلوچه – ویژگیها و روشهای آزمون 2554 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
نانهای سنتی – ویژگی ها و روشهای آزمون 2628 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد – آیین كار ضدعفونی 2670 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات در سیلوها – آیین كار اندازه گیری دما 2681 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده-های آن – روش اندازه گیری رطوبت (روش پایه) 2704 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – روش اندازه گیری رطوبت (روش معمولی) 2705 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – تعیین خاكستر 2706 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
كارگاههای نانوایی – شرایط فنی – بهداشتی 2749 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد – روش تعیین میزان گلوتن 2861 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – روش اندازه گیری چربی 2862 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – روش اندازه گیری پروتیین خام 2863 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ذرت- فرآورده های پف كرده بلغور و آرد ذرت – ویژگیها 2880 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ذرت- میكروبیولوژی – حد مجاز آلودگیهای میكروبی فرآورده های پف كرده بلغور و آرد ذرت 2968 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم – روش تعیین میزان آفت گندم 3003 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – روش تعیین میزان سیاهك زدگی (روش رسوبی) 3004 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد گندم و سمولینا – روش اندازه گیری فعالیت دیاستاتیك 3104 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – روش اندازه گیری فیبر خام 3105 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده هاي آن – تعیین وزن حجمی غلات 3106 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم – تعیین نسبت گندمهای نیمه شیشه ای به روش مرجع (رفرانس) 3214 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
برنج – روش ارزیابی پخت با استفاده از ویكسوالاستوگراف 3215 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
برنج – تعیین مقدار آمیلوز 3216 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد گندم – آیین كار استفاده از دستگاه فارینوگراف جهت تعیین میزان جذب آب و خواص ریولوژیكی خمیر 3246 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد گندم – آیین كار استفاده از دستگاه اكستنسوگراف جهت تعیین خواص ریولوژیكی خمیر 3247 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد گندم – آیین كار استفاده از دستگاه آمیلوگراف جهت تعیین فعالیت آنزیماتیك گندم و چاودار 3248 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
برنج پوست كنده و برنج پرداخت شده – تعیین مقدار 3357 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – روش اندازه گیری اسیدیته چربی 3380 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – واژه-نامه 3424 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
بذر عدس – ویژگیها و روشهای آزمون 3469 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
مقررات ایمنی و بهداشتی – ماشین آلات ماكارونی سازی 3522 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ذرت – پولك – ویژگیها 3621 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم و جو – پرك – ویژگیها 3622 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم و آرد – آیین كار جهت تعیین ضریب ته نشین (زلنی) 3681 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آفت زدایی – حبوبات – آیین كار 3712 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – تشخیص آلودگی پنهان به حشرات – نمونه برداری 3735 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات- تشخیص آلودگی پنهان به حشرات – روش مرجع 3736 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – آلودگی پنهان به حشرات – روش تشخیص 3737 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ماكارونی – بسته بندی – ویژگیها و روشهای آزمون 3816 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
فرآورده های غلات – میكروبیولوژی- ویژگیها 3851 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ماشین آلات ساخت نوشیدنی های غیرالكلی – مقررات ایمنی و بهداشتی 3858 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن- عصاره مالت – ویژگیها و روشهای آزمون+ اصلاحیه 3897 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – تشخیص سریع آلودگی پنهان به شش پایان با استفاده از روش شناور كردن دانه 3985 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – تشخیص سریع آلودگی پنهان به شش پایان با تعیین میزان تولید گاز كربنیك 3986 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – تشخیص سریع آلودگی پنهان به شش پایان با بهره گیری از ماده شیمیایی نینهیدرین 3987 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد گندم – آیین كار نگهداری 3988 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – آیین كار نگهداری 3989 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – شمارش تعداد باكتریها، مخمرها و كیك-های موجود 3990 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – تشخیص سریع آلودگی پنهان به شش پایان با بهره گیری از پرتونگاری 4008 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – شناسایی سریع آلودگی پنهان به شش پایان با بهره گیری از صداسنجی 4009 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – اندازه گیری عدد فالینگ 4175 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گلوتن گندم – ویژگیها و روشهای آزمون 4297 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – آیین كار تولید جوانه 4395 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
دانه های غلات حجیم شده به روش انفجاری – ویژگیها 4509 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم دوروم – ویژگیها 4554 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم – اندازه گیری كیفیت پروتیین گندم به وسیله آزمون سدیم دود سیل سولفات (SDS) 5220 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم دو روم – اندازه گیری كیفیت پروتیین به وسیله آزمون سدیم دود سیل سولفات (SDS) 5221 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
رطوبت سنج هاي غلات – بررسي عملكردي رطوبت سنج هاي در حال كار 5644 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
بلغور ذرت – ویژگیها و روشهای آزمون 5656 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – اندازه گیری به روش بیناب سنجی 5688 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – نان تافتون – آیین كار تولید 5808 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – نان بربری – آیین كار تولید 5809 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – نان لواش – آیین كار تولید 5810 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – پودر جوانه گندم ویژگیهای میكروبیولوژی 5833 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
شیرینی-كیك و كلوچه – آیین كار واحدهای تولیدی 5969 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – بررسی عملكرد رطوبت سنج های در حال كار رطوبت سنج های غلات 5995 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
نان – خمیر مایه – ویژگیها و روشهای آزمون 6095 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ویفر – آیین كار تولید 6113 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات – روشهای آندازه گیری تلفات برداشت – باكمباین 6133 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
بیسكویت – آیین كار تولید 6153 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – اندازه گیری اكروتوكسینA پس از تصفیه باستون سیلیكاژل به روش كروماتوگرافی با كارایی بالا 6188 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن – اندازه گیری اكروتوكسینA پس از تصفیه مقدماتی با بیكربنات به روش كروماتوگرافی مایع با كارایی بالا 6189 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده هاي آن ـ پودر مورد استفاده در پوشش فـرآورده پف كرده بلغـور و آرد ذرت –ويژگي ها وروش هاي آزمون- ميكروبيولوژي 6756 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده هاي آن – فرآورده هاي قنادي – آئين كار بهداشتي واحدهاي توليدي 6757 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده هاي آن – نان جو – ويژگيها 6761 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده هاي آن – آرد گندم جوانه زده (آرد سن) – ويژگيها و روشهاي آزمون 6874 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده هاي آن – نان سنگك – آئين كار توليد 6943 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده هاي آن – پودر كيك نيمه آماده – ويژگيها و روشهاي آزمون 6949 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات وفرآورده هاي آن – مالت وعصاره مالت – آئين كارتوليد 6960 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات وفرآورده هاي آن – نان شيريني سنتي – ويژگيها 6961 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده های آن- کاهش ضایعات برداشت گندم و جو-آئین کار 7042 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده هاي آن – آرد گندم دوروم و سموليناي   آن – اندازه گيري رنگدانه زرد – روش آزمون 7123 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و خشكبار – تعيين آفلاتوكسين گروه هاي B , G   به روش سنجش ايمني آنزيمي(اليزا) – روش ازمون 7272 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و فرآورده هاي آن – الك هاي ازمون دانه غلات – ويژگيها 7310 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم دوروم – سمولينا – تعيين اندازه های ذرات ريزتر از اندازه اصلي – روش آزمون 7436 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ذرت – تعيين رطوبت دانه هاي كامل و خرد شده – روش آزمون 7437 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات و فرآورده هاي آسياب شده آنها – نمونه برداري از ساخت هاي ساكن 7571 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
سمنو – ويژگيها و روشهاي آزمون 7575 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
ذرت – اندازه گيري با كروماتوگرافي مايع B2 و B1 فومانايزن هاي با كارايي بالا و تخليص بوسيله ستون ايمونوافينيتي – روش آزمون 7613 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
غلات و حبوبات – اندازه گيري وزن هزار دانه – روش هاي آزمون 7629 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
فرآورده هاي حجيم شده ذرت(بلغور-دانه كامل)-آئين كار 7707 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
گندم-روش تشخيص ارقام گندم به وسيله الكتروفورز-روش آزمون 7722 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد كامل ذرت-ويژگي ها و روش هاي آزمون 8151 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات
آرد بلغور ذرت جوانه گرفته شده-ويژگي ها و روش هاي آزمون 8152 فناوری مواد غذایی غلات و حبوبات

دانلود فهرست استانداردهای صنایع غذایی

دانلود فهرست استانداردهای صنایع غذایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 5 =