بازگشایی مرکز نوآوری کمپانی کارگیل در چین

بازگشایی مرکز نوآوری کمپانی کارگیل در چین

به گزارش واحد بین الملل فود کلینیک؛ شرکت کارگیل، مرکز Cargill ONE را به عنوان یک مرکز نواوری در چین برای توسعه محصولات غذایی و طعم های جدید برای مصرف کنندگان چینی بازگشایی خواهد نمود.