جایزه بین‌المللی انجمن کشاورزی آلمان (DLG) به متخصصان جوان اعطا می‌شود

جایزه بین‌المللی انجمن کشاورزی آلمان (DLG) به متخصصان جوان اعطا می‌شود

به فودکلینیک و به نقل از ایانا، انجمن کشاورزی آلمان (DLG) برای حمایت از متخصصان جوان جهت توسعه فعالیت‌هایشان، کمک‌هزینه تحصیلی سالانه اختصاص می‌دهد.