ررسی اثر ضد میکروبی عصاره سیر

 بررسی اثر ضد میکروبی عصاره سیر بر باکتری‌های Staphylococous aureus و Escherichia coli در مدل غذایی گوشت مرغ آماده طبخ